درخواست خونگیری در منزل

شرایط:

نسخه به صورت آزاد محاسبه می گردد

دریافت هزینه ایاب و ذهاب و خونگیری، بر اساس آدرس انجام می گردد

خونگیری در منزل، برای افراد زیر 12 سال انجام نمی گردد

خونگیری اول صبح و قبل از ساعت 6 انجام می گردد

مراجعین گرامی که به جهت پرواز درخواست تست کوید 19 دارند، لطفا تصویر پاسپورتشان را نیز ارسال نمایند.

در صورت موافقت با شرایط فوق، لطفا فرم زیر را تکمیل فرمایید. با تشکر